Dmkaskkluby.cz : Vrobci dmek

Zarko Jovesic

29.10.2006

J. Z. Preciznost je ve

Zarko Jovesic pochz z mal podunajsk vesniky mezi Blehradem a Zagrebem. Ji dlouho ale ije v Nmecku, kde mu vyhovuje klima. Pvodnm povolnm je elektrosve a pracoval v Sasku, Byl celkem spokojen, ale nikdy ne zcela astn, protoe lta touil po samostatnosti a vytrvale hledal to prav povoln, V roce 1986 peskoila ta znm jiskra, kdy Zarko Jovesic uvidl v televizi dokument o severonmeckm vrobci dmek Karl-Heinz Jourovi, Modelovn dmek - to je to sprvn een, Po nezbytnch ppravch zaal Zarko s prac, Od Joury zskal nkolik malch tip jak a kde zskat obtn sehnateln materil. Nakukoval rovn pes rameno dnskmu vrobci dmek Tomu Eltagovi, Eltaga velmi pekvapilo, v jak krtkm ase Zarko pedstavil svoje prvn vtvory, Ale pln tak zhadn to nen, U jako chlapec ml mimodn emesln schopnosti. Napklad svoje rybsk nin vybavil blinkry, v 16 letech rozebral motocykl a bez jedin chybiky jej zase sloil. Tak pedlal jin stroj z runho na non zen. Jeho nadn se projevovalo i u bval firmy, kde jeho zlepovky nahradily mnoh zastaral technick postupy.


Rozhodujc je zkladn prce
    Je pochopiteln, e zpotku pracoval ve volnm ase. U dve mu uarovala prce na modelech vrtulnk. S obvyklmi soustkami nebyl spokojen, a tak vylepoval a vylepoval. Jeho upraven modely dosahovaly vych vkon a pi leteckch zvodech zskval ocenn, Kovoob-rbn patilo k jeho siln strnce. Vdy jej fascinovala preciznost, ale nikdy nebyla v tak silnm spojen, jako pi ny-nj vrob dmek. Rozhodujc je pro nj exaktn prce. Preciznost je ve.

To dokazuje ve sv mal, ale perfektn vybaven dln. Najdeme tu plno stroj, kter sten a nkter i zcela zsadn pedlal. Pi prci je radost jej pozorovat, Vezme do ruky klasick korsick briarov polotovar, chvli pozoruje zk straight grainy a vzpt z hlavy a bez nkresu modeluje dmku na rotujcm brusnm kotoui. Smrodatn je samozejm ilkovn, A kdy je hlavika hotov, tak vrt kanlek a komoru na tabk, Chce se pesvdit, zda se dal prce vyplat, jestli nen ve dev skryt vada.

Bezchybn...

Po vyvrtn tabkov komory se autorovi teprve uke, zda je devo dokonal. Co se asto nestv a nejmn polovina hlaviek putuje do odpadu. Tady tvrce nezn slitovn. Trhlinky, u briru tak asto k vidn, jsou pro nho ohavnost. V nejlepm ppad je strp jen jako sotva viditeln. Objev-li se trochu vt spot (asi velikosti pendlkov hlaviky), pak brous i na kor zmny tvaru tak dlouho, dokud zvada na krse nezmiz. Pokud se nepovede, tak polotovar kon opt v odpadu, Zarko Jovesic v dob, kdy vznikal tento lnek, odmtal i zamaskovn" drobnch chyb na hlavice rytm i pskovnm, Pskovon zc dmky se mu nelbily.

Dmka piznv, e bhem modelovn se dostv do rozporu - tvar mus bt krsn, rhovn perfektn. A pokud najde na dokonalm tvaru njakou vadu, tak mus z njakho kritria slevit, V zsad je per-fekcionalistou a sna se nabzet jen ist bry-rky. Pokud po vrtn shled dmku bezchybnou, pak nechv devo prodn, nemo jej, Naopak ez nechv jemn zdrsn-n, aby se lpe vytvoila karbonov vrstvika pro chutn kouen.


Nastek na mru
    Je skoro zbyten pipomnat, e Zarko Jovesic pracuje i na nastku s maximln pesnost. Kusy vyezan run z nejlepho parakauuku mus sedt jako ulit, Mezi krkem a nastkem nesm vzniknout mezera ani pro vlsek. Za epem nastku v krku toleruje milimetrovou mezeru, Vyven trbiny nastku psob jako taen podle pravtka, i nejmen odchylka by byla pro Zarka neodpustiteln, Diskutovat s mistrem o pouit prmyslov zhotovench vliscch, stejn tak jako opatrn zmnka o zatmelen nepatrn vad ve dev v jinak dokonal dmce, jsou vyloueny. Takov stupky jsou pro Zarka nesluiteln s jeho vysoko postavenmi nroky.

N
co o designu
    Nastky, asto hranat, pipomnaj zpravidla tvary sedla (nahoe i dole), Asi 40 procent dmek m mramorovan nastky (cumberland), kter pin dv pednosti. Jsou mn citliv na svtlo ne jejich ern sestry, a jsou vyrobeny jen z parakauuku. Take i nezkuen kuci dmek mohou mt jistotu, e byly vyezny run. Mezisti, jako je pechod od nastku ke krku, nejsou zatm pro Zarka aktulnm tmatem. Ale m j urit pedstavy, Mohl by je zhotovovat teba ze slonoviny, stbra i zlata. Naplnovan m u prv zlat - pro pt pikov modely.

Filtry jsou pekka

Ohledn tvaru dmek nem zatm autor dn typick smr. Zatm jej hled. Pirozen modeluje klasick tvary, ale pednost maj samozejm dmky s jistou dvkou fantazie, piem m jasn sklon sledovat zkladn fldrovn, Tento fakt jasn pedznamenv asymetrickou linii,

Prostor na filtr povauje Zarko za omezen na kor tvaru, Proto jej zatm na svch dmkch neplnuje. Nechce se jm nechat omezovat p sledovn svch tvrch viz. Moidla pouv s lehce narudlmi odstny, protoe mimodn zdrazuj vzpomnan fldrovn. Podle autora mus mt moidlo u od zatku sprvnou konzistenci a sloen, Do-barvovat dmku rznmi moid-ly je podle nj patn, Kad dmce vnuje v prmru osm a deset hodin, piem sama politura me trvat a pl hodiny, pikov exempl vyaduje dva a tikrt vce asu, Vrobn znaku pouv J.Z.". Na trhu v dob vzniku lnku se jeho dmky prodvaly za nejmn 350 DM vetn vlastorun vyrobenho koenho sku, Hranice smrem vzhru neexistovala. Unikty jsou rozdleny podle fldrovn a podle nronosti run prce na tdy: 00) absolutn pika, 0) vynikajc a 1) a 2) tdy. Vrobce zce spolupracuje se specializovanm obchodem, kde je pipraven demonstrovat svoje umn pmo v prodejn a dt tam polotovarm zvrenou vybrouenost a preciznost, A kdo e je jeho vzorem? Odpov je jasn. Poul llsted, jeho prce je excelentn. Tam se chce dostat, pln nahoru. Pi tchto slovech vyzauje z jeho modrch inteligentnch o zdrav ctidost. Ta je k jeho clm jist potebn a Zarko Jovesic k tomu pedpoklady m.

Pevzato z PIPE CLUB 1/1987 Peloil Pavel Schovnek