Dmkaskkluby.cz : Tabky

Sprvn dmkov tabk

31.10.2006

Sprvn dmkov tabk

Dnes ijeme ve zlat dob kouen dmek. Dobe organizovan odborn obchod nabz mnostv dmkovch tabk ve vech pravch a v rznch smsch. K tomu pichz jet nekonen ada rznch znaek tabku, kter jsou peliv voleny a odpovdaj tm kad chuti.

Ale prv zde le problm mnoha kuk. Pi pedstavovn novho druhu tabku bij do o pedevm slova pjemn, studen kou, peliv vbr" ppadn dal podobn atributy, take bychom si skoro mohli myslet, e vechny tabky chutnaj stejn. Avak skutenost je jin a pojmy jako Latakia" nebo Cake cut" zmatou kupujcho jet vce. K tomu, abychom zvolili vhodn tabk pome, kdy budeme nco mlo vdt o tabkovch rostlinch, o tom, co vlastn do naich dmek dvme.

Tabk je stejn jako raje nebo brambor jednoletou lilkovitou bylinou. Na poest Jeana Nicota, kter dajn pivezl tyto rostliny do Francie, dali j botanici jmno Nicotiana. Z asi esti druh tchto rostlin je nejdleitj Nicotiana taba-cum, kter dodv hlavni st cigaretovho, doutnkovho a dmkovho tabku.

Tabk je citliv, nron rostlina, kter prospv jen v pimen teplch pod-nebnch oblastech. Potebuje hlubokou, vivnou pdu a pedevm hodn vody. Dnes se pstuje tabk ve vce ne 100 zemch. Svtov nejvt pstitel s e-normn vlastn spotebou je na, nsledovna USA, Indi, Brazli a Indonzi. Vsev tabku probh na zhonech - je to tk kol pi nepatrn velikosti semen (cca 12 000 jich v jeden gram). Po zhruba tyi tdny jsou mal rostlinky pstovny pod foliemi, po dalch tyech tdnech nastv pstovn na poli. A do sklizn jsou nutn rzn prce. Doba sklizn se d poadovanou zralost, kter je pirozen zvisl na klimatu a druhu tabku. Zatmco se tabk pro doutnky sklz krtce ped plnou zralost, nechv se tabk pro dmky pln vyzrt.

Suen a fermentace

Stejn jako m pro konen kuck vlastnosti dmky rozhodujc vznam suen briarovho deva, tak m na chu a aroma tabku, kterm plnme hlaviku dmky velik vliv suen a fermentan proces. Pi suen tabku jsou podle kraje a druhu tabku pouvny rzn metody:

1)   Suen na vzduchu (Air curing). Pi prodnm suen vzduchem jsou listy tabku zaveny jeden a dva msce v dobe vtranch klnch a sueny erstvm vzduchem. Touto metodou jsou sueny cigaretov tabky, Burley a tmav tabky.

2) Suen horkm vzduchem (Flue curing), Zde je proces suen urychlovn tm, e se teplota succh klen zahv horkm vzduchem. Vedle spory asu nen pi tom tak siln odbourvn prodn listov cukr. Tmto postupem se zskvaj nejastji svtl tabky, nap. Virginia.

3) Suen nad ohnm (Fire curing). Pi tto tradin metod jsou listy sueny nad otevenm ohnm. Metoda je pouvna u americkho Kentucky a u Latakie.

4) Suen na slunci (Sun curing). Suen na slunci je specialitou orientlnch tabk.

Po suen jsou tabkov listy ukldny k dleit fzi zrn. Tmav a orientln tabky prodlvaj nyn fermentaci, svtl tabky jen jednoduch strnut. Teprve v tomto stadiu zanaj listy zskvat sv charakteristick aroma. Pi fermentaci jsou odbourvny nedouc ltky, nap. blkoviny, jsou odstranny posledn zbytky cukr a chlorofylu a snen obsah nikotinu.

Od pstitele do tovrny

Jakost a charakteristika surovho tabku je stejn jako u vna rozdln v kadm roku sklizn. Nkup tabkovch tovren v Evrop a USA jsou proto tm cel rok na cestch, aby nakoupili odpovdajc druhy a jakostn tdy. asto jsou odpovdajc volby zajiovny smlouvami, pedevm v USA jsou vak nkupy provdny na aukcch. Aby tabkov tovrny udrely chu a kvalitu svch produkt na stejn rovni, mus po kad sklizni mnit sloen svch sms a tedy tak sv nkupy.

Jak se s nakoupenm surovm tabkem dle nakld, to Je ji dal obshl
kapitola.                                                                                                      

 

Fritz Sommer