Dmkaskkluby.cz : Rady kukm dmky

Deset rad pro ptele kouen dmek

31.10.2006

Deset rad pro ptele kouen dmek

Lkai, filozofov, spisovatel, herci, obchodnci i laici jsou zajedno: nic lovka tak neuvoln jako dobr dmka. Akoliv se kdokoliv me oddat poitku kouen dmky, jedn se pece o jistou formu kultury s rznmi rituly, o kterch se v, e je materil dmky - briar nebo mosk pna - ocen. Pedkldme deset rad, jak byste mohli Vai pt dmku kouit s jet vtm poitkem.

1) Postarejte se o to, aby Vae dmka byla vdy ist a such. Nedokouen zbytky tabku z minulho dne nebo nedokonale such dmka dlaj tabk hokm a silnm. Vyistte proto Vai dmku po kadm kouen, ulote ji zpt do stojnku a nechte ji nejmn 24 hodin leet, ne si ji znovu zaplte.


2)     Dvejte pozor na to, aby ml V tabk sprvnou vlhkost. Nen-li V tabk koupen nedvno v uzavenm obalu nebo le-li dle o-teven, pak me snadno vyschnout. Ho pak horce a to nen ani pro Vs, ani pro Vai dmku dobr. Stejn problm vznik, je-li V tabk pli vlhk. Ho pak patn, patn se thne a tvo se mnoho pry, do Vaich st pichz tedy hork kou, Nen dnm poitkem strvit voln veer ped koucmi kamny. Tabk by ml bt uchovvn pi asi 70 % vlhkosti a pi teplot 18 stup. Ob podmnky vak nemohou bt vdy dodrovny. Noste-li svj balek tabku v kapse kabtu, zv se jist teplota a nebydlte-li zrovna v molu, bude vlhkost Vaeho okol leet znan pod 70 %. Mete si vak obstarat zvlhova z plen hlny nebo z hubky, se kterm tabk v o-balu udrte vlhk. Pokud mte doma uloeno vt mnostv tabku, mli byste si koupit zvlhova ze skla nebo z porcelnu. Samozejm mete mt tabk v bnm balen klidn tden ne zane vysychat.

3)     Svou dmku peliv nacpvejte, Ledabyle nacpan dmka je hlavn pinou, pro tabk na jazyku pl. Nacpete-li Vai dmku pli voln nebo pli tsn, nastv stejn problm jako u vlhkho nebo suchho tabku - tabk ho horce. Pirozen mete nacpvat Vai dmku rznmi zpsoby. Doporuuji pe-

sto nsledujc postup: nasypejte naped trochu tabku, kterm plnte dmku, voln do hlaviky. Pak poklepejte prsty na hlaviku, aby se tabk usadil. Potom opatrn vkldejte a prstem nebo dustkem utlaujte dal vrstvy, dvakrt nebo i vcekrt, a je Vae dmka pln. Zapalte si a oddejte se poitkm.

4) Svou dmku byste ml zapalovat pouze zpalkou nebo plynovm zapalovaem. Nepouvejte nikdy benzinov zapalovae nebo paprov zpalky, protoe pi jejich pouit vznik nepjemn zpach nebo pachu, ktermi pak naskne V tabk. Devo nebo plyn ho bez zpachu a pachut. Plyn vak ho havj, dvejte proto pozor, abyste si neoplili hlaviku dmky.

5)     Pipravte se na to, e budete muset Vai dmku asto znovu zapalovat. Z nejasnch dvod mn mnoho kuk dmek, e pouze zatenk potebuje vce ne jednu zpalku k vykouen dmky. Pokud se prv neastnte soute v kouen na as, nen to sprvn. asto pouiji deset i vce zpalek ne svou dmku dokoum. Nevzruujte se tedy tmto pedsudkem a zapalujte si dmku tolikrt, kolik je teba. Vrobci zpalek Vm jen podkuj.

6)     Nemjte strach ped istiem (ttekem). Obas bude Vae dmka bublat". Tento zvuk vznik, kdy se nasbr vlhkost

na dn hlaviky nebo v troubeli. Nenechte tento ruiv zvuk pokraovat ani vteinu, vythnte jednodue V isti a vytete jm kouov kanlek i nustek a vlhkost bude odstranna. Pak je teba jen tabk lehce pitlait a znovu zaplit.

7)    Stdejte Vae dmky. Nemli byste tut dmku kouit dvakrt po sob. Ponechte Vaim dmkm klid, aby vyschly a odpoinuly si (viz rada 1). Proto byste mli mt vce ne jednu dmku. Pirozen, nikdo nem nikdy dost dmek - snad si po peten tohoto lnku pjdete ihned koupit dal novou dmku, se kterou ji dnes veer vyzkoute nae rady.

8)    Nepokouejte se nikdy oddlit nustek od dmky, dokud je dmka hork. Horkem nabobtn ep, zkuste-li v tomto stavu nstek oddlit, me prasknout nebo se zlomit. Ne budete oddlovat nustek k vyitn, nechte Vai dmku -pln vychladnout.

9)    Ne budete dmku poprv kouit, mli byste vnitek hlaviky velmi (!!!) tence pott medem. Tm se rychleji vytvo karbonov vrstva, kter zajist chladn kouen a zabrn proplen dmky.

10) Aby Vm Vae dmka mohla dt pln poitek, mli byste j vnovat ne-

jmn hodinu asu. Dejte si dost asu na nacpn a zaplen Va dmky. Pak si mete sednout do Vaeho oblbenho kesla a v klidu vypoutt oblky koue. Oddejte se poitku z ndhern chuti tabku. Pozorujte hlaviku a tvar Va dmky, to jak se pomalu zahv, jak se pjemn dr v dlani. To bude odmnou za to, e jste dodrovali naich deset rad pro poitek z dmky.

Richard Carleton Hacker

asopis P1PE, 2. semestr 1995, str. 48-49, Zehn tips fr viel Freunde am Pfeifenrauchen.