Dmkaskkluby.cz : Rady kukm dmky

Bez pe to nejde

31.10.2006

Bez pe to nejde


FRITZ SOMMER

Kdy je dmka sprvn oetovna, vydr vn a kou se stle lpe. Skuten milovnci dmek mus proto krom asu, vnovanho poitku pi kouen, vnovat tak nco asu pi o sv milky - dmky. Kdo chce mt ze svch dmek radost, mus s nimi dobe zachzet a peovat o n. Upinn dmky jsou na pohled pmo neestetick a vyvolvaj stejn reakce jako zanedban aty nebo pinav boty. Neudrovan dmka podstatn zhoruje chu a stane se nakonec pln nesnesitelnou, ne po okol pjemnou vni tabkovho koue, ale vydv ohavn zpach.Po kou
en
Nejprve muste nechat svou dmku pln vychladnout. Podle monost na volnm vzduchu, tedy ne zrovna v kapse saka. Hlavika dmky by mla pitom leet o nco ne ne nstek, protoe na dn se shromauje vtina vlhkosti. Tak popel mus v dmce vychladnout ne jej vysypeme, protoe me dmce odejmout vlhkost. Po vychladnut obrcenm dmky vyprzdnme hlaviku. Je-li dmka sprvn nacpan a vykouen, popel vypadne sm. Vechny zbytky tabku nebo zuhelnatl sti na vnitnch stnch a na dn hlaviky odstranme tupou likou dustka. Pi vyprzdnn dmky si meme tak pomoci lehkm poklepnm na mkkou podloku (nejlpe korek). Kdo vak hodn klepe, toho ihned zkuen kuci odhal jako amatra. Klepn o tvrdou podloku, jako o kovov popelnk, podpatek nebo zbradl vede zpravidla k pokozen okraje hlaviky nebo ke zlomen nstku. Nakonec jet odstranme filtr (u dmek s filtrem), aby vlhkost, kterou filtr vstebal, nepedval dle dmce.
Denn
itn
Denn pe o dmku bhem dne vykouenou je tak samozejm, jako denn itn zub a nevyaduje tak o nic vce prce a asu. Po oddlen nstku od troubele nejprve istcm kartkem proistme nstek - smrem od skusu k epu - a to nkolikansobnm protaenm tak dlouho, a je kouov kanlek ist. Mkkm hadkem tak vyletme povrch nstku do vysokho lesku. Kouov kanlek hlaviky tak istme kartkem tak dlouho, a na kartku nejsou dn neistoty - budeme k tomu urit potebovat vce kartk. Roubkem, stoenm z paprovho ubrousku, vyistme lko epu a vnitek hlaviky. Po vyitn povrchu hlaviky dmky od neistot - potu, mastnoty, stop prst - pouijeme hadk. Ped sestavenm hlaviky a nstku je jet jednou siln profoukneme, abychom odstranili ppadn zbytky tabku. Dmku nyn nechme nkolik hodin odpoinout a vyschnout. K tomu je opt dleit cirkulace vzduchu, tedy ne v tace na dmky nebo v uzaven zsuvce.Odd
len nstku od troubele
Nikdy nezkouejte oddlit nstek od hlaviky,je-li dmka jet tepl. Protoe se devo hlaviky teplem a vlhkost roztahuje a nstek tud dr jet pevnji ne obvykle, me pi oddlovn nstku v tomto ppad lehce dojt ke kod -zlomen epu nebo roztren troubele. Oddlen nstku by tak nemlo bt pro-
vdno tahem za nstek v pmm smru. Pak sta mal zapen stranou a ep nstku se zlom. Pouvme tedy zpsob, jakm se otevr lahev dobrho vna. Pi oten nstkem sem a tam se ep nstku rychle opotebuje a nedr pak pevn v troubeli dmky. Sprvn tedy je uchopit hlaviku dmky do jedn ruky, nstek do druh a pomalu otet ve smru hodinovch ruiek (nebo naopak, ale vdy stejnm smrem) a souasn lehkm tahem vysunovat nstek z hlaviky. A stejnm zpsobem, tedy opt otenm ve stejnm smru a souasn lehkm tlakem ep nstku zasunovat do troubele.Gener
ln (velk) itn
etnost generlnho itn je zvisl na etnosti zkladnho itn, na tvaru a vlastnostech dmky a tak na etnosti kouen. Konen m na potebu plnho vyitn vliv tak zpsob kouen. Takzvan mok" kuci, kterm se dmka vce zneiuje, mus pirozen istit astji ne su" kuci. ern msta na o-kraji hlaviky, siln karbonov vrstva v hlavice, zanesen nstek a nebo to, e dmka jednodue zan patn chutnat jsou neklamn znamen, e je opt nutn provst generln itn. K dosud pouitm istcm potebm pibv v-hrubnk na odstrann karbonu, vrtek na pravu kouovho kanlku, istc kapaliny a poteby k letn. Vhodn jsou tak star noviny jako podloka, aby se na stl nebo ubrus nedostaly nedouc suvenry". Nkter firmy nabzej kompletn istc sadu - istc kapaliny, letc pastu a istc tkaniny.P
e o nstek
Kad kuk jednou zjist, e se na nkterch stech nstku mn barva na nevzhlednou nazelenale lutou. itn je zde asto tk, protoe vrobci dmek pouvaj pro nstek mnoho rznch materil, kter rozdln reaguj na rzn metody itn. Po vyitn kanlku nstku tak jako pi dennm itn poteme povrch nstku letc pastou, kterou obdrme v odbornch prodejnch. Nechme chvli psobit a pak vyletme hadkem. Podle poteby musme nkolikrt opakovat. U siln zalch nstk z tvrzen gumy vak asto tento zpsob sele. Zde pome jedin -pedat dmku odborn dln k mechanickmu vyitn. V dnm ppad bychom nemli pouvat rzn kuchysk istc prostedky! Tyto asto obsahuj kyselinu citronovou, kter rozruuje povrch nstku.

   
Hlavi
ka dmky
asem je karbonov vrstva uvnit hlaviky stle silnj a jednoho dne kuk zjist, e do dmky nacpe podstatn mn tabku a e stejn tabk, kter dosud dobe chutnal a vonl, je najednou nechutn. Tyto pznaky jsou jednoznan -je nejvy as odstranit odstranit karbon z hlaviky. Aby dmka opt chutnala, musme odstranit dostatenou vrstvu karbonu, ale ne pli velkou, abychom nepokodili devo. V hlavice by mla zstat vrstva karbonu asi 1 mm siln. Karbonovou vrstvu odstranme specilnm vhrubnkem nebo likou dustka. Speciln vhrubnk se vyrb v pevnch rozmrech podle obvyklch rozmr hlaviek dmek nebo s nastavitelnmi noi, kter meme pizpsobit jakmukoliv vrtn hlaviky. Vhrubnk nebo liku dustka vsuneme do kotlku dmky a pomalm roubovitm pohybem stle ve stejnm smru odstraujeme karbon. Jak je ve poznamenno, nemli bychom se pitom dostat na ist devo. Pracujeme pitom opatrn, pouit sly me vst i k roztren hlaviky.


itn troubele probh stejn jako pi dennm itn, pouze istc kartek naped navlhme istc kapalinou nebo alkoholem. Vechna takto navlhen msta pak musme novmi kartky vytt dosucha. Nkdy musme kouov kanlek v troubeli rozit vrtkem na pvodn svtlost. Zen prez kanlku nut k zvenmu tahu pi kouen a teplota v hlavice dmky se siln zvyuje. Dvejte pozor, aby se istc kapalina nedostala na povrch hlaviky. U hladkch letnch hlaviek tento prostedek ihned zpsobuje slep" msta, protoe rozruuje polituru nebo voskovou vrstvu. Nkte kuci pouvaj msto istc kapaliny vy-sokoprocentn alkohol nebo rum, gin, whisky, kter jak znmo rovn alkohol obsahuj. Tyto prostedky jsou tak pouiteln a meme je pi itn souasn pouvat i obvyklm zpsobem. itn dmky tak bude - piznejme si to - podstatn pjemnj. Oblbenm mstem, na kterm se ukldaj zuhelnatl zbytky tabku, je horn okraj hlaviky. Tyto nepkn zbytky odstranme hadkem, lehce navlhenm istc kapalinou nebo alkoholem. Ihned vak opt vyteme dosucha, abychom neporuili polituru nebo voskov film. Nakonec poteme povrch hlaviky politurou a vyletme hadkem. Praktick jsou letc ubrousky, kter jsou nkdy k dostn v obchodech a kter obsahuj na jedn stran vosk a slou k obnoven voskovho filmu.


I p
es maximln snahu milovnk dmek je as od asu nutn dt dmku k proveden generlnho itn do odborn dlny.


Po poskytnut
delho asu na vyschnut a odpoinek dmky pak me nae kuck nin opt dobe slouit k provozovn kuckch poitk.