Dmkaskkluby.cz : Rady kukm dmky

Umn kouit dmku

31.10.2006

Umn kouit dmku

Nov dmka mus bt ke kouen pipravena s nejvt p. Vnitn stna dmkov hlaviky by se mla vytt vatovm chomkem nastm v medu, To je ale dnes skoro u vech znaek dmek zbyten, nebo tovrny dodvaj sv dmky ji preparovan - pipraven k zakuovn.

Kad dmka mus bt nejdve zakouena. Nkolikrt kute tetinu, pak plte tabkem do poloviny, kute ji v klidu, a se stna povlee tenkou karbonovou vrstvou. A pozdji ji plte celou. Tabk, kter pi prvnch pokusech pouijeme, naplnme do dmky jen zlehka, nem bt ani pli such, protoe pli rychle ho, ani moc vlhk, nebo patn doutn,

Nejlep by bylo, kdyby se dmky zapalovaly kouskem havho devnho uhl, jak to dodnes praktikuj Turci, nebo nai ddov, kte brali z krbu havou devnou tsku, Protoe dnes nemme vtinou po ruce ani devn uhl ani kus havho dvka, byl by nejlep paprov prouek nebo hoc tska. Tak by se mohla vylouit pachu sry ze zpalek, benzn nebo plyn ze zapalovae,

Chceme-li vyvinout pravideln tabkov r, mus se plamen podret uprosted hlaviky nad tabkovou plochou a vdechovat kou pomalu. Po prvnch tazch by ml kuk teplem nadzvednut tabk pitlait dustkem nebo prstem, protoe ohe doutn pod vrstvou popela mnohem lpe. Po njakm ase se na vnitnch stnch hlaviky usad silnj vrstvy tabkovch zplodin, kter Francouzi ara-mantn nazvaj culot". V jinch jazycch tko nachzme phodn nzev, a proto tento proces nazvme karbonovn. Jedn se pitom o vytvoen stejnomrn uhlkov vrstvy.

Nejspodnj vrstva tohoto culot" je pro such kouen nejdleitj, ve skutenosti se stv soust dmky a nesm bt proto pln vykrbna, Pli silnou vrstvu bychom mli odstranit velmi opatrn, Nejlpe k tomuto elu vyhovuj speciln noe - vstrunky. Hlinn dmky, porcelnky nebo kovov - netvo se v nich karbontov vrstva - jsou mn trvanliv.

Zakouen nebo t zaernn" dmky z mosk pny je zvl zdlouhav ceremonie a souasn velk umn, kter mohou ovldat jen trpliv. asem - rozumjme velmi dlouhm - pojme mosk pna ervenohnd hezk a tepl zbarven, ke cti a radosti kadho kuka dmky.

K itn dmky pistupujeme vdy a po jejm vychladnut. Dmka nikdy nesm chladnout na studen podloce (sklo, mramor, kachlky), protoe by mohlo dojt vlivem pli rozdlnch teplot k jejmu pokozen.

Po kouen mus bt popel a vechny tabkov zbytky z hlaviky odstranny s p a bez necitlivho vyklepvn o podrky bot. Nakonec dmku siln pro-foukneme nustkem i krkem. Na konci dne istme dmku dkladnji, nejlpe praktickm istiem. Aby dmka rychleji vyschla prozradme nsledujc trik: z jet doutnajc dmky odstranme opatrn nustek, uchopme hlaviku a siln do n foukneme, Krkem vyltvaj nyn jiskry a kou, a je hlavika dn vyplen a vyschl. Kvli vynikajcmu ohostroji je radno dlat tuto proceduru spe v prod ne nad sedac soupravou a kobercem.

Veer odlome dmku stranou k delmu odpoinku. Vbec se nedoporuuje kouit tut dmku nkolik dn za sebou. Kdy lovk sedm den odpov, m dmka odpovat zbylch est, nebo jet dle. Pokud to tedy dovoluje poet dmek, kter mte k dispozici. Pokud chceme mt svou dmku stle lesklou, sta dmku obas ott o vlastn nos. Na nm se toti ukld pirozen tuk, kter znamenit let povrch dmky. Tato metoda je navsost etrn a vysoce inn. Pokud mte o svj ichov orgn obavy, pak pouvejte phodn vosky, kter jsou k tomuto elu na trhu k mn. Jin tln maziva radji nepouvejte...

Na asto slchanou otzku, zda m dmka ve stojnku odpovat hlavikou dol i vzhru, nen jednoznan odpov. Anglian jsou pro prvn monost, Francouzi preferuj druhou. Nejlep asi bude uloit dmku v takov poloze, kterou dmka zaujm pi vlastnm kouen - tedy mrn sestupn. Avak - a u horizontln, sestupn nebo vzestupn uloena, mus bt dmka vdy dobe itna a pedevm umstna na volnm vzduchu, tedy v dnm ppad v kazetch, krabicch i skkch. Sedm dmek ve stojnku je zsadn omyl - tak bychom museli kad den v tdnu kouit stejnou dmku. Jak nudn a beztn!

Mm pt smysl a rozvn kuk je k plnmu proitku potebuje vechny;

chu - ctme tabkov kou na jazyku

ich - vni vdechujeme nosem

zrak - dmka i oblky koue lahod oku

hmat - zpsobuje radost dret rukou dmku a hmatat jej tvar

sluch - jemn praskn ru je hudbou pro ui kuka dmek


O psluenstv

Zkuen kuk dmky zpravidla vlastn pomocn psluenstv, kter stupuj poitek z tabku. Potebn je stle trojdln dmkov nin, kter je vedle dustka opateno tupm krabtkem a jehlou. Takov dustko by mlo bt pohotov v kad kapse, protoe nepomh jen k stlaovn tabku, a tm k zskn kompaktn vrstvy popela, regulaci tahu. Nadeve prokazuje nejlep sluby pi itn dmky.

K dmkovmu nad pat tak kus drtu a kapesn n. Po ruce by ml rovn bt sav papr, kterm vysuujeme dmku ne j ulome do stojnku, Jen pozor -vlhk dmka dokazuje, e jsme kouili pli prudce a ne dost starostliv,

asto se zamlme nad tm, z jakho materilu by mla bt ndoba na tabk. Ze deva, skla nebo keramiky? V prvn ad mus tsnit, aby tabk nevysychal a co mon nejdle udrel nejvhodnj stupe vlhkosti a tm i erstvosti. Materil sm nehraje a zas takovou roli, zle opravdu na osobnm vkusu kuka, jak dze d pednost.

Rovn tak otzka tabku vhodnho pro uritou dmku neme bt zvazn  zodpovzena.  Sklon,  charakter a chu kuka ovlivn i vbr tabku. Jen po dlouhch a trplivch ochutnvkch a pokusech najde kuk sob odpovdajc, chutnajc tabk, onu sms, kter vyhovuje jeho chuti a finannm prostedkm. Je bezpoet silnch  nebo  lehkch tabk, sms rozlinch druh vce nebo mn parfmovanch, kter kuk ze svho hlediska opt dle chuti a nlady me m chat. Konen je pak dobr ten tabk, kter nejlpe chutn.