Dmkaskkluby.cz : Doutnky

Rady pro skladovn doutnk

3.11.2006

Rady pro skladovn doutnk

V Karibiku, kde, jak znmo, roste nejlep doutnkov tabk, nachzme relativn stlou vlhkost vzduchu, okolo 70 %. To jsou tak ideln skladovac podmnky pro vyroben doutnky. V tomto prosted ije" doutnk a vykazuje tak dobr zpracovn, stejn tak jako hladk povrch (kryc list).

Doutnky pizpsobuj relativn rychle svou vlhkost atmosfe, kter je obklopuje. Doma, v peht mstnosti se zle vymst bhem nkolika mlo tdn podobn skladovn. Pesuen doutnky se rozpoznaj asto a podle svratlch nebo hrub zvrsnnch krycch list - povrchu. Zbaveny pirozen vlhkost doutnaj rychleji a jejich chu je agresivnj.

Ale vysok vlhkost tak psob negativn na doutnky. Jsou tk" i v tahu, vykazuj nerovnomrn hoen s   ernm   odpadovm   popelem a chutnaj nezvykle.

Ale dn strach! Pi nsledovn popsanm skladovn, nap. v klimatizovanm prosted, regeneruj se pokozen doutnky celkem dobe a vydvaj brzy opt pln aroma.

Optimln vlhkost doutnku si mete sami zkusit, a to run - vezmte konec doutnku (kde se zapaluje), mezi palec a ukazovek a nkolikrt krtce stisknte. Jestlie stisknut  st doutnku se vrt elasticky do pvodn polohy, m sprvnou vlhkost. Jestlie j povrch doutnku reaguje tvrd, ust nebo se cel zbo, znamen to, e je pesuen, Jestlie se  nevrac zptky, nbr reaguje thou na tlak nebo vykazuje prohlube, znamen to, e je skladovn ve vt vlhkosti, je pevlhen.

Humidorov skka obsahuje asto hydrometr ke kontrole vlhkosti. Radme vak ale dvat pozor a upednostujeme zkouku vlhkosti run (viz ve). Jestlie nem hydrometr cejch, nevydv spolehliv informace a psob nkdy v praxi doutnkm kodu, me vst k opravdovmu pokozen doutnk. Osvden nebo zkouka jsou jednoduch. Hydrometr se zabal do mokrho runku a tento zbal se str na hodinu do plastikov krabice. Pak se nastav roub ruiky na pozici mezi 95 a 100 %. K tomuto elu je na obrcen stran pstroje za malm otvorem nastavovac roub. Nelze vak mt pesto mnoho dvry v tento mal hydrometr.

Spolehliv pstroj pedpokld velikost a kvalitu a ten najdeme ve velmi drahch humidorech.

Pi koupi pln funknho humidoru sledujte v pravidlech (nvodech) souasn systm, kter mus bt pro optimln vlhkost doutnk. Zsadn rozeznvme tyto varianty:
1)
Systmy, kter pracuj vhradn s vodou. Zde je pedevm dleit, aby byla v humidoru cirkulace vzduchu, kter rozvd vlhkost rovnomrn v celm prosted. Je optimln, kdy je vodn plocha separtn o nco n ne odkldac plochy pro doutnky. Kabina (vnitek) nesm bt hermeticky uzavena, naopak:
na zadn
stran nebo v horn sti jsou nutn vzduchov klapky nebo otvory kter pivdj venkovn vzduch a zpsobuj tak prvn cirkulaci vlhkost. Ostatn, je zde prastar princip, kter znali ji nai ddov dlouho ped tm, ne bylo vynalezeno klimatick zazen. Bez tchto otvor budou doutnky lec v blzkosti zdroje vlhka pli vlhk a vzdlenj such. Nen tak bez nebezpe, e pi vysok teplot pli vlhk doutnky zanou plesnivt.

2) Vlhkostn regultory nebo stabiliztory, kter jsou srovnateln s vydechovacm systmem" biochemickho procesu s pomoc specilnch chemickch spojen, udrujc v humidoru stlou atmosfru. Tyto substance pijmaj pi vysok vlhkosti pekroen vodn pry a nebo je pi mal vlhkosti vypoutj.

Tyto nvody k pouit pro tyto systmy tte opravdu s porozumnm a doutnkov Connaisseur" v, e pi pouvn tchto systm udlte pro sv milky" to nejlep. Ale cel tento prbh nen tak jednoduch, jak nae zkuenosti ukazuj. Zde musme jako obchodnci s praktickmi jednoduchmi vcmi dt zkaznky stranou a dt jim dleit dostaten informace.

Bez dosaen vlhkosti neme takov systm pracovat. Mus bt nejprve atmosfra s vlhkost vzduchu od 70 %. K tomu je nejlpe dt pro njak as do przdnho humidoru lek vody. Zde je hygrometr opravdu nutn, nebo jedin tak se dozvme, kdy je vhodn klima. Tato procedura je nutn pi novm humidoru ped naplnnm doutnky. Devo se jinak obslou" na kor vlhkosti doutnk.

Zde opt varovn zvedme prst, humidory zhotoven pevn ze deva nejsou dn mokr cely". Velk mnostv vody vede k pokozen nebo znien. Nemete jinak ne zapojit podprn veden regulanho systmu. A tak, jestlie chcete mt stle na och krsn kus - v zim mete mt humidor na chladnjm mst stejn jako v dobe vytopen mstnosti.

A dosud pouvaj vrobci doutnk pro sv krabice pevn cedrov devo, a sice ze Severn a Jin Ameriky. V nich obsaen terick oleje rozvjej drazn, pitom vak decentn aroma, kter harmonuje dobe s doutnkovm aroma, pitom vak chu doutnku nenaruuje.

Kvli cenov hladin se nkte vrobci orientuj na jin devo, kter je podobn jako cedr, m lep vlastnosti a m vysok lesk. Zvlt nap. Flair", kter pochz ze spojen s voavm devem a aromatickm tabkem. Cedrov devo m ostatn jet jeden pozitivn apekt: jestlie doutnky potebuj vce vlhkosti, sta cedrovou krabici zven pott namoenou hubkou. Vlhkost brzy pronikne pes devo dovnit a doutnky se zvlh.

Doutnky v celofnu - to je tak samostatn tma. Jsou kuci, kte si pej pouze doutnky v celofnu. Celofnov balen - ostatn ist celulza, tedy dn plastik - chrn doutnky na jejich cest za spotebitelem. A kdy jsou doutnky u vrobce oeteny a opateny pskami, chrn celofnov obal aroma kadho jednotlivho doutnku.