Dmkaskkluby.cz : Rady kukm dmky

Jak udrovat tabk v erstvm stavu (1)

4.11.2006

Jak udrovat tabk v erstvm stavu

Kdy tabk opust tovrnu, je v perfektnm stavu, Jestlie jednou balek oteveme, je dleit uchrnit tabk ped vyschnutm, nebo ped absorbovnm plin vlhkosti ze vzduchu. Natst se tento problm netk tabk uvedench v tto brource, jeliko jsou perfektn chrnny ve svch vzduchotsnch plechovkch. Mnoz kuci pouvaj plechovku jako kapesnho zdroje tabku, ale dvte-li pednost vku, neberte z plechovky nikdy vc ne je vae denn spoteba tabku. Pokud bude vko pevn na svm mst, zbytek tabku v plechovce bude stle v prvotdnm stavu,

Co in anglick dmkov tabky tak vjimenmi?

Stalo se faktem, e zkuen kuci dmek na celm svt uznvaj nadazenost anglickch tabk. dn jin tabk nepov takov povsti pro svoji kvalitu a dlouhotrvajc poitek pi kouen. Dvody jsou prost a jasn.

Anglick tabky:

1/ jsou prodn

V Anglii, na rozdl od jinch zem, existuje zkon, kter zakazuje prodej tabkovch vrobk, kter by obsahovaly jist pmsi jako oleje, koen a ochucovac psady, Proto museli anglit vrobci spolhat na chu a aroma tabku samotnho a taky na odborn smchvn rznch druh tabku z rznch oblast a s rznmi charakteristickmi vlastnostmi. I kdy se tento zkon nevztahuje na vrobky pro export, i v tchto ppadech je zachovn tento prodn" pstup k vci. Exportn tabky jsou rovn naprosto ist a bez pms.

2/ nabzej velk mnostv rznch druh

Anglit vrobci vyvinuli nepekonateln poet druh sms a specilnch postup. U pltkovch tabk (jako CAPSTAN a ST BRUNO) chu a aroma jsou pevn uzaveny pod tlakem - m tmavj a silnj tabk, tm vt je tlak. Viv vrobn proces (jako u THREE NUNS) umouje perfektn zapalovn siln kontrastujcch tabk. ezan list (CUTPLUG, GOLD BLOCK je klasickm pkladem) poskytuje lahodnou koennou chu s neobvyklm aroma, zatmco pltkov toen list tzv. kolek (jako PLAYERS MEDIUM) se vyznauje zvltn charakteristickou pjemnou sladkost. Kad sms a kad vrobn proces vytvej charakteristick vlastnosti, take kad druh chutn p kouen jinak.

3) pomalu ho

ist tabk snadno a pomalu doutn a speciln vrobn postupy pouvan

u anglickch tabk jen podporuj tuto pirozenou vlastnost istho tabku. Chu je prodn a zstv nezmnna a do posledn nitky tabku v hlavice. Akoliv jsou anglick tabky obvykle dra ne jin, jejich dlouhotrvajc kvality naprosto kompenzuj cenu.

4) pouv se pouze drahch list

Clo v Anglii je zaloeno na vze importovanho tabku, bez ohledu na jeho cenu. Clo samo se me pohybovat a kolem 90 % prodejn ceny v Britnii. V dsledku toho se spory, kterch m bt dosaeno koup levnch list, rovnaj tm nule v pomru ke spotebitelsk cen. Tento celn systm pinutil anglick vrobce nakupovat jen nejdra tabky, kter pak poskytuj spotebiteli nejlep chu a nejdel kouen.

5) plechovky poskytuj nejlep ochranu

Speciln vrobek vyaduje speciln balen. Hermeticky uzaven plechovky uchovvaj kvalitu tabku v kadm klimatu a zajiuj, e tabk je ve stavu, v jakm byl pi expedovn z tovrny a e bude pokad chutnat stejn,

6) jsou modern (myleno anglick tabky)

V modern spolenosti anglick tabky spoluvytvej smr vvoje ve svt.

Je mnoho oblast, kde britsk vme jak" je nepekonateln. Jako u dmkovch tabk. Ty, kter jsou v tto brource popsan jako nejlep, kter me Britnie vyrobit.