Dmkaskkluby.cz : Rady kukm dmky

Jak udrovat tabk v erstvm stavu (2)

4.11.2006

Jak udrovat tabk v erstvm stavu (2)

THREE NUNS....svitkov tabk

Je to velmi pozoruhodn tabk, mrn na chu a pesto pln zvltnho. Otevete plechovku a vidte stovky malch kotouk tsn balenho tabku - svtle zelen kotouky s tmavm stedem,

Zlat list je Virginia, tmav jdro je zdka se vyskytujc Perigue - tabk pojmenovan podle Pierre Cheneta (pezdvkou Perigue"), kter se nauil zpracovvat tento tabk od Indin z Lousiany ped vce ne 200 lety. Tabkov listy -s Periguem uprosted - jsou dvny do stroje, kter z nich ukrout pevn lano", kter je pak navinuto na velkou cvku. Pak dochz ke slisovn dvou druh tabku a vznik tak speciln chu THREE NUNS. Lano" je pak nakrjeno na tenk kotouky, z nich kad je perfektn vyvenou sms.

Tento tabk ho jednak pomalu a vyrovnan. Pro tento tabk se doporuuje vt hlavika ne je prmrn velikost hlaviek. A budete plnit dmku, zjistte, e opravdovou chu uchovte tm, e nechte kotouky neporuen a nebudete tabk pli pchovat, Jestlie ovem rozetete dva z nejvrchnjch kotouk, zjistte, e zapalovn je pak snadnj, Dobe zaplnn dmka tabkem THREE NUNS by mla vydret tm hodinu.

St BRUNO..tmav pltek

Zde se vm pedstavuje tabk opravdovch mu. Bohat, tmav St BRUNO. Je to sms Virginia tabk. Jako jin pltkov tabky i St BRUNO je pi zpracovvn podroben tlakm a 2 tun na 2,5 cm2. Vezmte pltek St BRUNO a uvidte okamit hrub ezy, kter znamenaj vjimen studen a pomalu hoc kou. Tento tabk nen vhodn pro zatenky, ale pln uspokoj kuka, kter od sv dmky vyaduje naprostou spokojenost.

Nkte kuci rdi rozbjej tyto pltky tm, e je tou v rukou, a se rozpadnou, Chcete-li pln vychutnat studenou chu tabku, vezmte pltek a ped naplnnm jej jemn umnte v rukou. PLAYERS NAVY CUT MEDIUM.pltkov toen tabk

Jsou to tenk pltky Virgnie ze Starho Opasku", tradinho domova nejlepch americkch tabk.

Listy se sto, jsou obaleny k tomuto elu speciln vybranm obalovacm listem a pod tlakem zformovny do charakteristickho PLAYEROVA bochnku". Potom je tento bochnk" rozezn na pltky a run balen do hermeticky uzavench plechovek,

Pro zatenky je vhodn mrn a pro star kozky jet uspokojiv. M istou, sladkou a typickou chu a je to jeden z nejznmjch a nejoblbenjch anglickch tabk.

Tak tento tabk by ml bt ped plnnm trochu proten mezi prsty. m mn jsou ovem pltky porueny, tm vraznj je chu, CAPSTAN NAVY CUT MEDIUM

Nic ne vysoce kvalitn Virginia, uzrl v lesch, tvo tuto povstnou sms. Tento soumrn krjen, natsno balen pltek je dlouho hoc se studenm kouenm a m specifickou oechovou" chu. I kdy je jen stedn siln, poskytuje velmi dobr poitek z kouen.

Pltky tabku jsou stlaeny do jakhosi kole", co napomh zachovn chuti a aromatu, Pi oddlovn pltk od sebe se snate co nejmn poruit kol". Tento tabk rovn mete tt mezi dlanmi ped plnnm, ovem ne mnoho, jen do t mry, abyste mohli provst rovnomrn kompaktn naplnn,

GOLD BLOCK

Je to jeden z klasickch tabk mezi anglickmi tabky, kter pov vjimen dobrou reputaci pro svoji kvalitu, chu a aroma. Jakmile otevete plechovku, ihned vs upout ono aroma - bohat, chutn a slibujc ji naped velmi spokojen kouen.

GOLD BLOCK je sms vybranch tabk Virginia s st tabku BURLEY, kter vytvej svtle a stedn hnd pramnky s irokm ezem, dvajc pomal, chladn kouen, Vrobn proces zahrnuje tajnou metodu slazen tabku, kter zpsobuje ono neobyejn pitaliv aroma, tak charakteristick pro GOLD BLOCK, Ped balenm do plechovek se tabk nechv nkolik dn odpoinout, aby jeho chu byla pivedena do stavu nejvy dokonalosti.

STATE EXPRESS LONDON MIXTURE

Anglick smsi jsoudmkai na celm svt povaovny za nejrafinovanj z tabk, Jsou celkem drah, ponvad jsou sloeny z nejlepch druh svtlch Virginskch tabk a tmavho vonnho tabku Latakia. Tato sms m veker charakteristick vlastnosti nejlep anglick smsi s malm rozdlem - je zde pimchn vybran eck a tureck tabk s jemnou chut. Jsou to XANTHI a CAVALLA ze severnho ecka, SAMSUN a IZMIR z Turecka. Toto vzcn spojen rznch tabk dodv S.E.L.M. jej specifick charakter, kter je tak vlun anglick a tak nevyzpytateln orientln". Kouen tto smsi je snadnj ne kouen vtiny jinch anglickch tabk. Snadnji se pln, meme jej dvat do dmky pmo z plechovky bez jakhokoliv ten a mnut. Do hlaviky bychom jej mli plnit lehce a rovnomrn, abychom zskali snadn tah. Kouit se tato sms m pomalu a jemn, abychom mohli pln vychutnat jej vni a chu.

Na vrchu v kad plechovce najdete dva listy, reprezentujc aromatick eck a tureck tabky, kter dodvaj smsi S.E.L.M. specifick vlastnosti. Tyto listy rozdrte a kute spolen s tabkem.